- Garantijos.

1. Garantinio aptarnavimo termino teisinė bazė:

LR Civilinio kodekso 6.338 str. nustatyta, kad dėl prekės kokybės pirkėjas turi teisę pardavėjui pareikšti reikalavimus per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės įsigijimo. Kai sutartyje ar garantijos dokumente nustatytas trumpesnis nei dvejų metų prekės kokybės garantijos terminas ir prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo prekės įsigijimo dienos, pardavėjas atsako už prekės trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas buvo iki prekės įsigijimo arba atsirado dėl iki prekės įsigijimo buvusių priežasčių - t.y., šiuo atveju, pardavėjo atsakomybė už prekės trūkumus nepanaikinama, tačiau vartotojui yra perkeliama pareiga įrodyti, kad trūkumai buvo iki prekės įsigijimo arba atsirado dėl iki prekės įsigijimo buvusių priežasčių.

2. Garantiniai įsipareigojimai taikomi tik parduotiems daiktams (prekėms), kaip atskiriems vienetams ir netaikomi iš jų sumontuotoms sistemoms, kaip visumai.


3. Naudojant gaminį  (prekę) ne buityje, pavyzdžiui, profesionaliems, gamybiniams, komerciniams tikslams, garantija suteikiama atskiru susitarimu.


4. Prekės pardavimo data turi būti įrašyta garantiniame lape ir patvirtinta Pardavėjo atstovo parašu. Kai yra išrašoma PVM sąskaita - faktūra, garantinis lapas papildomai neišduodamas ir PVM sąskaitos - faktūros išrašymo data yra laikoma prekės galutinio pardavimo Pirkėjui data.


5. Atsiradusiems prekės trūkumams ar gedimams, garantinio aptarnavimo laikotarpiu jie bus nemokamai pašalinti Pardavėjo" nurodytose garantijos teikimo vietose. Po remonto garantinis laikotarpis nepratęsiamas.


6. Garantinio aptarnavimo sąlygos netaikomos be išlygų:
- jei garantiniam lape yra braukymų, taisymų ar lapas sugadintas, jei nėra pardavėjo ir pirkėjo rekvizitų ir parašų;
- jei prekė naudojama ne buityje ir ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų;
- jei buvo atliktas bet koks prekės savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad prekę buvo bandyta ardyti ir pan.;
- jei yra mechaninių prekės korpuso pažeidimų;
- jei prekė buvo neteisingai prijungta prie elektros maitinimo tinklo ar sugedo atliekant darbus elektros pastotėse, skydinėse, ar pan.;
- įvykus gedimams dėl elektros tinklo įtampos svyravimų, žaibo išlydžių ar kitų stichinių nelaimių;
- jei prekė sugedo dėl vandens, agresyvių medžiagų, skysčių poveikio, patekus į vidų pašaliniams daiktams, vabzdžiams;
- eksploatacijos eigoje susidėvinčioms dalims, mazgams ir gaminio priedams, tokiems kaip magnetofonų įrąšymo ir atkūrimo galvutės, lazerinės galvutės, apšvietimo lemputės, saugikliai, maitinimo elementai, nuotolinio valdymo pultai, stiprintuvo lempos ir t.t. - jiems užtikrinamas 3 mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo datos;
- garso kolonėlių garsiakalbių ir automobilinių garsiakalbių sudegusioms ritėms, filtrų elementams, kai tai atsitinka dėl stiprintuvo perkrovų ar dėl paduoto perdidelio galingumo;
- jei gedimai atsirado dėl laidų trumpo jungimo, statinės įtampos ir kitų poveikių, atliekant jungimo-instaliavimo ar gaminio priežiūros darbus, gaminiui ęsant įjungtam į elektros maitinimo tinklą;
- automobilinės garso aparatūros gaminiui, jei nėra gaminio jungimo-instaliavimo darbus atlikusios įmonės pažymos su darbų atlikimo data, įmonės pavadinimu, adresu, telefono numeriu, darbus atlikusio vardu ir pavarde;
- jei prekė buvo naudojama netinkamoje, pavyzdžiui, drėgnoje, šaltoje, karštoje aplinkoje;
- jei prekė buvo sugadinta dėl priežasčių, kurias sukėlė pirkėjo neatsargumas, tyčinis arba netyčinis netinkamas prekės naudojimas, instaliavimas ir pan..


7. Sugedusią ar su trūkumais prekę garantiniam remontui Pirkėjas pristato į nurodytą garantijos teikimo vietą savo lėšomis, su gedimo ar trūkumo aprašymu, saugiam (geriausiai originaliame) įpokavime, pilnos komplektacijos kartu su garantiniu lapu ar sąskaita.
Neįvykdžius nurodytų reikalavimų pretenzijos nepriimamos.