Privatumo sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau - "Sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus, kuriais vadovaudamasi UAB "Bel canto" (toliau "Pardavėjas") tvarko Pirkėjų, perkančių UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, asmens duomenis.
1.2. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, Pardavėjas parduoda prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjas, jaunesnis nei 18 metų, UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, prekes gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės
2.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti reikalaujamą pilną ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis pirkimu UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones.
2.2. Registracijos metu renkama informacija apie Pirkėją yra naudojama Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymų vykdymui, prekių pateikimo ir pristatymo organizavimui, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
2.3. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.4. Duomenis apie Pirkėjo įsigytas prekes, Pardavėjas gali naudoti statistikai ir turi teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai. Toks statistinių duomenų rinkimas ir perdavimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Pirkėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2.2. punkte nurodytiems tikslams pasiekti.
3.2. Pardavėjas, be atskiro Pirkėjo sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytus atvejus, neperduoda Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
5.1. Visi Pirkėjo pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjui yra pateikiami elektroniniu paštu info@belcanto.lt arba paštu.
5.2. Pardavėjas atsakymą pateikia tokia forma, kokia buvo gautas pranešimas ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas
6.1. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Sąlygų taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Sąlygas apie tai pranešdami UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, skyriuose "Svarbi informacija" arba "Naujienos".
7.2. Laikoma, kad Pirkėjas sutinka su pakeistom Sąlygom, jei po Sąlygų pakeitimų, UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, Pirkėjas toliau vykdo veiksmus ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šioms Sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.