Privatumo sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau - "Sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus, kuriais vadovaudamasi UAB "Bel canto" (toliau "Pardavėjas") tvarko Pirkėjų, perkančių UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, asmens duomenis.
1.2. Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Sąlygos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymasBendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. www.belcanto.lt internetiniam puslapyje Pardavėjas naudoja slapukus – trumpus tekstinius failus, tam, kad būtų išsaugotas internetiniam puslapyje Pirkėjo suformuotas elektroninis pirkinių krepšelis bei Pirkėjo autentifikavimas.
www.belcanto.lt internetinis puslapis taip pat yra susietas su "Google Analytics" slapukais. Informacija, kurią sukuria šie slapukai, yra perduodama "Google" serveriui Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji yra saugoma. "Google" naudoja šią informaciją, kad sudarytų ataskaitą apie Pirkėjo veiklą Pardavėjo interneto puslapyje.
Pirkėjas gali neleisti "Google Analytic" slapukams rinkti ir registruoti duomenis (įskaitant IP adresą), savo naršyklėje įdiegdamas papildinį, esantį šioje nuorodoje: Google Analytic Opt-out Browsrer Add-on
Pirkėjo privati informacija, kuri salpukų pavidalu išsaugoma Pirkėjo galiniame įrenginyje, yra žinoma tik Pirkėjui. Pardavėjas jokiais įmanomais būdais neturi prieigos prie Pirkėjo privačios informacijos.
1.4. www.belcanto.lt internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, Pardavėjas parduoda prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjas, jaunesnis nei 18 metų, UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, prekes gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Pirkėjo duomenų pateikimas
2.1. Pirkėjas, prekės užsakymo metu ar registruodamas savo paskyrą, formoje turi pateikti reikalaujamą pilną ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis pirkimu UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones.
2.2. Registracijos metu renkama informacija apie Pirkėją yra naudojama Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymų vykdymui, prekių pateikimo ir pristatymo organizavimui, sąskaitų išrašymui, Pirkėjui atskirai sutikus, naujienlaiškių siuntimui ir kitais atvejais, kai tai privaloma pagal LR įstatymus.
2.3. Duomenų saugumo užtikrinimui, jų siuntimo metu, ineternetiniam puslapyje www.belcanto.lt yra įdiegtas SSL protokolas.
2.4. Nesankcionuotai prieigai, neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui ir surinktos informacijos apie Pirkėją apsaugai, Pardavėjas interneto svetainėje yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones.
2.5. Pirkėjo asmens duomenys, išorinio tiekėjo serveryje, kuris, pagal sutartį su UAB "Bel canto", teikia hostingo paslaugą yra saugomi ir tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.6. Duomenis apie Pirkėjo įsigytas prekes, Pardavėjas gali naudoti statistikai ir turi teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai. Toks statistinių duomenų rinkimas ir perdavimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Pirkėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2.2. punkte nurodytiems tikslams pasiekti.
3.2. Pardavėjas, be atskiro Pirkėjo sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytus atvejus, neperduoda Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
5.1. Visi Pirkėjo pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjui yra pateikiami teisiogiai, elektroniniu paštu info@belcanto.lt arba paštu.
5.2. Pardavėjas, laikydamasis slaptumo arba konfidencialumo, atsakymą pateikia tokia forma, kokia buvo gautas pranešimas ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas
6.1. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Sąlygų taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas turi teises, kurios apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR):

- teisę gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;

- teisę susipažinti su duomenimis;

- teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

- teisę reikalauti ištrinti duomenis - "Teisę būti pamirštam";

- teisę apriboti duomenų tvarkymą;

- teisę į duomenų perkeliamumą;

- teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.3. Pirkėjas visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimu pagal BDAR, gali kreiptis į UAB "Bel canto" administraciją, pateikdamas prašymą ir patvirtindamas savo tapatybę:

- jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai UAB "Bel canto" administracijai, Pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per kurjerį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

- jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.


6.4. BDAR apibrėžtas savo teises Pirkėjas gali įgyvendinti per atstovą.
Jei atstovaujamo Pirkėjo vardu kreipiasi Pirkėjo atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.

7. Taisyklių keitimas
7.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Sąlygas apie tai pranešdami UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, skyriuose "Svarbi informacija" arba "Naujienos".
7.2. Laikoma, kad Pirkėjas sutinka su pakeistom Sąlygom, jei po Sąlygų pakeitimų, UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, Pirkėjas toliau vykdo veiksmus ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šioms Sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.