Sąlygos ir taisyklės


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės”) yra juridinis dokumentas, kuris nustato Jūsų, kaip Pirkėjo ir UAB "Bel canto", kaip Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes UAB "Bel canto" interneternetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, kai Pirkėjas ir Pardavėjas fiziškai kartu nedalyvauja sutarties sudaryme, pasirinkdamas prekės(ių) pristatymo būdą "Kurjerio pristatymas".

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekės atsiėmimo būdą "Kurjerio pristatymas" ir nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.
2.2. Kiekviena taip sudaryta sutartis, taikant BDAR nuostatas, yra saugoma UAB "Bel canto" internetinio puslapio duomenų bazėje.

3. Prekė, prekės aprašymas ir kaina
3.1. Prekė(s) reiškia visas prekes apie kurias yra skelbiama UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje ir kurias, užsakymo patvirtinimo metu, Pardavėjas parduoda Pirkėjui, jas įsigyjančiam UAB "Bel canto" interneternetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones.
3.2. UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje pateikta informacija apie prekes yra skirta pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nėra laikoma vienintele teisinga informacija, kurios pagrindu Pirkėjas prekę užsako ir už ją sumoka.
3.3. UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje pateikta informacija apie prekes, įskaitant prekių kainas, gali būti netiksli ir Pardavėjas neturi atlyginti jokios žalos, atsiradusios Pirkėjui, dėl UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje netiksliai pateiktų prekių paveikslėlių, aprašymo ir kainų.
3.4. UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje prekės kaina gali būti nurodyta neteisingai ir dėl to Pardavėjas neturi pareigos parduoti Pirkėjui prekę už neteisingai nurodytą kainą.
3.5. Visos UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje nurodytos prekių kainos yra su įskaičiuotu PVM mokesčiu ir be prekės pristatymo mokesčio.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas, naudojant ryšio priemones, UAB "Bel canto" internetinio puslapio pagalba, turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių ir pačiam internetiniam puslapyje nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio nuostatomis, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per keturiolika dienų, skaičiuojant nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.
Prekės grąžinimo sąlygos aprašytos Taisyklių 6 punkte.

5. Pirkėjo pareigos
5.1. Patvirtinęs užsakymą, Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko "Patvirtinti užsakymą" paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pardavėjas rezervuoja Pirkėjo užsakytas prekes ir pradeda vykdyti pirkimo - pardavimo sutartį tada, kai gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už užsakytas prekes ir jų pristatymą.
5.4. Pirkėjas negali reikalauti grąžinti už užsakytas prekes sumokėtos pinigų sumos, jei užsakytų prekių pristatymas trunka ilgiau, nei numatyta šių Taisyklių 12 punkte, dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (LR CK 6.212 staripsnis).
5.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Prekių grąžinimas
6.1. Prekių (daiktų) grąžinimas vykdomas vadovaujantis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".

Pastabos:
- vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklių 17.14 punktu, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą nebrokuotą garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatūros prekę (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 8501-8548) analogiška prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus, jei nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, yra netenkinamas;
- Pirkėjas negali grąžinti prekės, kuri buvo pateikta pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikyta, arba kuri, dėl savo prigimties, po jų pateikimo Pirkėjui, nebegali būti grąžinta dėl prekinių savybių praradimo (netekimo).
- taip pat, Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo - pardavimo sutarties, jeigu įsigyto daikto trūkumas yra nedidelis - mažareikšmis.


6.2. Prekės grąžinimo procedūra turi būti pradėta per tris dienas, skaičiuojant nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie prekės atsisakymą išsiuntimo dienos.
Pirkėjas turi užpildyti prekės grąžinimo prašymo formą arba ją suformuoti automatiškai. Automatiniam suformavimui, reikia prisijungti prie "Mano paskyra" -> "Užsakymų istorija", prie grąžinamos prekės pasirinkti Žiūrėti , naujam lange pasirinkti Prekės grąžinimas .
6.3. Prekės grąžinimas, visais atvejais, vykdomas Pirkėjo sąskaita.
6.4. Prekė grąžinama pilnos komplektacijos, kartu su pirkimo kasos čekiu ar besikreipiančiam Pirkėjui išrašyta pvm sąskaita faktūra, originalioje prekės pakuotėje.
6.5. Būtini papildomi reikalavimai, jei prekė grąžinama pagal Taisyklių 4.2. punktą:
- prekė neturi būti naudota ir/arba sugadinta, ir/arba praradusi prekinę išvaizdą;
- prekė turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje;
6.6. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą ir supokavimą atsako Pirkėjas.
6.7. Grąžintą prekę Pardavėjas patikrina ne ilgiau, kaip per 14 dienų.
6.8. Jeigu grąžinta brokuota prekė, tačiau patikrinimo metu nenustatyti Pirkėjo išvardinti defektai arba nustatyta, kad prekės defektai atsirado dėl pirkėjo kaltės, Pirkėjas turi sumokėti už prekės patikrinimą ir savo lėšomis atsiimti prekę.
Šalims atskirai susitarus, Pardavėjas gali organizuoti tokios prekės remontą Pirkėjo lėšomis.

7. Pardavėjo teisės
7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti UAB "Bel canto" internetinio puslapio darbui ar veikimui, Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali Pirkėjui sustabdyti ar apriboti galimybę naudotis šiuo internetiniu puslapiu arba visai panaikinti Pirkėjo registraciją.
7.2. Pardavėjas gali vienašališkai laikinai arba neterminuotai nutraukti prekių pardavimą UAB "Bel canto" internetinio puslapio pagalba, naudojant ryšio priemones.
7.3. Pardavėjas gali vienašališkai keisti UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje bet kokią informaciją, įskaitant prekių kainas.
7.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

8. Pardavėjo pareigos
8.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis UAB "Bel canto" interneto puslapio teikiamomis paslaugomis.
8.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
8.3. Pardavėjas, susidarius nuo jo valios nepriklausančioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, per 5 darbo dienas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktus klaidingus ar netikslius duomenis.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus perkant prekes UAB "Bel canto" interneto puslapyje, naudojant ryšio priemones.
9.3. Pirkėjas atsako už tai, kad Pardavėjui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi UAB "Bel canto" interneto puslapiu ir jame teikiamomis paslaugomis bei laikėsi šių Taisyklių.
9.4. Atsižvelgdami į LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pardavėjas susitaria su Pirkėju, kad, UAB "Bel canto" interneto puslapyje, Pirkėjo veiksmų patvirtinimas prisijungimo atpažinimo kodu turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas, kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie UAB "Bel canto" internetinio puslapio duomenis ir niekam jų neatskleisti, užtikrinti, kad šie duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad Pirkėjo prisijungimo duomenys buvo pažeisti ar paviešinti, ar juos galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjui tenka visa atsakomybė už tokių veiksmų pasekmes.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių internetiniuose puslapiuose pateiktą informaciją, jeigu Pirkėjas patenka į šiuos internetinius puslapius per UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje esančias nuorodas.
9.6. Pardavėjas neatsako už UAB "Bel canto" interneto puslapio ir jame teikiamų paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
9.7. Pardavėjas neatsako už UAB "Bel canto" interneto puslapyje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Pirkėjui ar tretiesiems asmenimis.
9.8. Pardavėjas neatsako už bet kokius savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Pirkėjo naudojimusi UAB "Bel canto" interneto puslapiu, jame teikiamomis paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
9.9. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius su žala susijusius nuostolius.
9.10. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš UAB "Bel canto" prekę.

10. Informacijos siuntimas
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia UAB "Bel canto" internetinio puslapio skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroninio pašto adresu.

11. Garantinis aptarnavimas ir jo ribojimai
11.1. Garantinio aptarnavimo sąlygos aprašytos skyriuje Garantijos.

12. Užsakytų prekių pateikimo ir pristatymo sąlygos
12.1. UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, užsakyta ir apmokėta prekė, kai ji yra UAB "Bel canto sandėlyje, pristatoma skyriuje Prekės pristatymas ir atsiėmimas aprašyta tvarka.
12.2. UAB "Bel canto" internetiniam puslapyje, naudojant ryšio priemones, užsakyta ir apmokėta prekė, kai jos nėra UAB "Bel canto sandėlyje, pateikiama Pirkėjui ir Pardavėjui atskirai susitarus, kiekvienu konkrečiu atveju, tokiom apytikslėm sąlygom:
- per 2-4 darbo dienas, jei prekė yra tiekėjo sandėlyje Lietuvoje;
- per 2-7 savaites, jei prekė į UAB "Bel canto" sandėlį užsakoma pagal reguliarų grafiką;
- per 2-3 mėnesius ir ilgesnį laikotarpį, jei prekė yra užsakoma retai ar pagal specialų pareikalavimą, turi būti specialiai gaminama ir pan..
12.3. Kai Pirkėjas, užsakydamas prekę, nurodo neteisingą prekės pristatymo adresą ir dėl to prekės pristatymas tampa neįmanomu, Pirkėjas privalo Pardavėjui atlyginti už susidarusius nuostolius, vykdant pirkimo - pardavimo sutartį ir už visas kitas, su tuo susijusias, Pardavėjo patirtas išlaidas.
Krovinių gabenimo įmonės Pardavėjui grąžinta prekė Pirkėjui dar kartą nesiunčiama.
12.4. Pardavėjas neatsako už prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl dėl krovinių gabenimo įmonės ir(ar) trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.
12.5. Jeigu Pirkėjas nevykdo kurio nors šių Taisyklių punkto, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Apie pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą Pirkėjas informuojamas jo vartotojo paskyros registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju, Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai negrąžinami.

13. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.