- Gaminio, jungiamo į elektros tinklą, saugaus naudojimo instrukcijos.


UAB "Bel canto" parduoto gaminio, jungiamo į elektros tinklą, saugaus naudojimo instrukcijos:

1. Gaminys skirtas naudoti uždarose patalpose, kuriose temperatūra (5 - 35)° C ir santykinė oro drėgmė (5 - 90)% (be drėgmės kondensavimosi).

2. Gaminį, buvusį labai karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje, prieš įjungiant į elektros tinklą ir prieš pradedant naudoti, išlaikyti kambario temperatūroje ne mažiau 2-3 val.

3. Prieš įjungiant gaminį į elektros tinklą įsitikinti, kad gaminyje nustatytas 220/230 V įtampos vienfazio elektros tinklo režimas, o elektros srovės tinklo įtampa atitinka reikalingą gaminiui įtampą.

4. Jei gaminio elektros kabelio kištukas netinka rozetei, pakeiskite rozetę, o ne kištuką.

5. Rekomenduojame gaminį įžeminti ar naudoti rozetę su įžeminimu.

6. Gaminio naudojimo metu užtikrinti jo ventiliaciją. Veikiant gaminiui, draudžiama ant jo statyti kitus įrenginius, uždengti ventiliacines angas užuolaida, staltiese, laikraščiu ir pan...

7. Gaminį būtina visai išjungti iš elektros tinklo - ištraukti iš rozetės maitinimo kabelį, kai arti gaminio naudojimo vietos žaibuoja, gaminį valant, ilgesnį laiką nenaudojant, taip pat prie gaminio prijungiant ar nuo jo atjungiant bet kokius kabelius. Pastaba - jungikis On/Off, o tuo labiau Stanby/On, gaminio pilnai iš elektros tinklo neišjungia.

8. Norint išjungti gaminį iš elektros tinklo, netraukti už laido, o paimti už kištuko.

9. Neliesti įjungto į tinklą gaminio šlapiomis rankomis ar stovint ant šlapių grindų.

10.Nepalikti veikiančio gaminio be suaugusių priežiūros, neleisti vaikams liesti gaminio be suaugusių priežiūros.

11. Draudžiama gaminį naudoti režimų, kai atsiranda garso perkrovos - iškraipymai.

12. Gaminį saugoti nuo stipraus magnetinio ir elektromagnetinio lauko poveikio, vibracijų, smūgių, tiesioginių saulės spindulių, tiesioginio šilumos prietaisų poveikio (židinių, šildymo radiatorių ir pan.), tiesioginio šalčio poveikio, dulkių, karštų dūmų, kaitinamo skysčio garų, vandens ir kitų skysčių varvėjimo, purslų ar tiesioginio jų poveikio.

13.Valant gaminį, nenaudoti jokių agresyvių valiklių.

14. Ant gaminio nestatyti jokių atviros liepsnos šaltinių, pvz. degančių žvakių ir pan..

15. Į gaminio vidų patekus pašaliniams daiktams ar skysčiams, taip pat pastebėjus gedimą (nebūdingus pašalinius garsus, kvapą, dūmus ar pan.), gaminį nedelsiant išjungti iš elektros tinklo, atjungti nuo kitų prietaisų ir kreiptis į UAB "Bel canto" specialistus.

16. Neardyti ir netaisyti gaminio patiems - tai gali atlikti tik kvalifikuotas meistras.

17. Gaminį naudoti tik buityje ir tik jam skirtu tikslu, atliekant gaminiui priskirtas funkcijas.

18. Visais neaiškiais klausimais, susijusiais su gaminio naudojimu, konsultuotis su specialistais.